Chocolat, biscotti


QANTU

Chocolat noir 70% Chuncho
Montréal, Qc

50g/12

QANTU

Chocolat noir 70% Morropon
Montréal, Qc

50g/12

QANTU

Chocolat noir 70% Gran Bianco
Montréal, Qc

50g/12

QANTU

Chocolat noir 70% Chaska
Montréal, Qc

50g/12

QANTU

Chocolat noir 70% Bagua
Montréal, Qc

50g/12

QANTU

Chocolat noir 100% Chuncho
Montréal, Qc

50g/12

QANTU

Chocolat noir 70% Chuncho La d (...)
Montréal, Qc

50g/12

QANTU

Chocolat noir 60% Chuncho, éra (...)
Montréal, Qc

50g/12

QANTU

Chocolat noir 70% Chuncho 94 (...)
Montréal, Qc

50g/12

QANTU

Chocolat noir 70% Chuncho aux (...)
Montréal, Qc

50g/12